Etkinlikler İçin KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI- AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla;

Akademi Artı Yayıncılık Mat. Hiz. İnş. Rek. Bil. Eğt. İç ve Dış Tic. A.Ş (Aziziye Mah. Portakal Çiçeği Sokak. 37/7 Çankaya / ANKARA Hitit V.D: 011 018 4555 (“Elma Yayınevi” / “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun ve yönetmelikler gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler;

Özellikle etkinliklerde çekilen ve sonrasında muhtelif sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağımız ve basın kuruluşlarına vereceğimiz video ve fotoğraflar ile yapılan ses kayıtları vasıtasıyla görsel ve işitsel, dijital ya da basılı veriler ve etkinliklerimize katılmak için doldurduğunuz kayıt ve anket formlarında bulunan tüm veriler (Ad-Soyad, yaşınız, cinsiyetiniz, e-posta, telefon numaranız, yaşadığınız il, çalıştığınız kurum/okul, mesleğiniz/branşınız, adresiniz)

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; açık rıza ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • İş ortağı/müşteri (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması tarafınızla iletişime geçmek amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, Şirket’in iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, grup şirketlerimiz, danışman avukatlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine, ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, şirketin faaliyetlerinin duyurulması ve bilinmesi, reklamının yapılması amacıyla basın kuruluşlarına, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sahibi başvurusu;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Aziziye Mah. Portakal Çiçeği Sokak. 37/7 Çankaya / ANKARA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden bilgi@elmayayinevi.com e-posta adresine iletebilirsiniz.